BPG致力于知识发现和传播
All Published Articles Search
Publication Name
手稿编号 关键词
文章标题
Topic
手稿来源 Year Published
作者 Email
ISSN DOI
All Journal Articles
1
2
刘威, 周伟 
世界华人消化杂志 29(22):1311-1315. Published online Nov 28, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i22.1311
3
朱晓佳, 杨力 
世界华人消化杂志 29(22):1304-1310. Published online Nov 28, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i22.1304
4
魏金平, 崔宏力 
世界华人消化杂志 29(22):1298-1303. Published online Nov 28, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i22.1298
5
谷优优, 王珏磊, 陈宗南, 王肃, 刘晓智 
世界华人消化杂志 29(22):1292-1297. Published online Nov 28, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i22.1292
6
7
8
温华, 李茜, 路宁, 苏媛媛, 马培晗, 张明鑫 
世界华人消化杂志 29(22):1269-1275. Published online Nov 28, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i22.1269
9
10
曹婕露, 严峻彬, 吴锦婷, 陈芝芸 
世界华人消化杂志 29(21):1254-1260. Published online Nov 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i21.1254
11
许文涛, 许向波, 任天舒, 祁兴顺 
世界华人消化杂志 29(21):1248-1253. Published online Nov 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i21.1248
12
林洁纯, 朱南星, 吴灵飞 
世界华人消化杂志 29(21):1237-1247. Published online Nov 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i21.1237
13
王苗苗, 王亚丹, 李莉, 吴静, 魏南, 王沧海, 郭春梅, 宿慧, 刘红 
世界华人消化杂志 29(21):1230-1236. Published online Nov 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i21.1230
14
15
阎春英, 付佐君, 刘贵生, 李江, 孙晨曦 
世界华人消化杂志 29(21):1215-1221. Published online Nov 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i21.1215
16
祝文君, 胡湛斐, 袁周 
世界华人消化杂志 29(21):1207-1214. Published online Nov 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i21.1207
17
朱兴旺, 严俊, 何英丽, 刘刚, 李汛 
世界华人消化杂志 29(20):1201-1206. Published online Oct 28, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i20.1201
18
罗洋, 朱兰平, 雷月, 赵经文, 王邦茂, 陈鑫 
世界华人消化杂志 29(20):1191-1200. Published online Oct 28, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i20.1191
19
李宗倍, 李华志, 郭春海, 崔宏力 
世界华人消化杂志 29(20):1186-1190. Published online Oct 28, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i20.1186
20
付学明, 王文杰, 宋自芳 
世界华人消化杂志 29(20):1179-1185. Published online Oct 28, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i20.1179
11985 Items  Read more >>