BPG致力于知识发现和传播
All Published Articles Search
Publication Name
手稿编号 关键词
文章标题
Topic
手稿来源 Year Published
作者 Email
ISSN DOI
All Journal Articles
1
2
宋明全, 孙学国, 李倩, 单体栋, 沈剑华, 刘福国, 江月萍 
世界华人消化杂志 29(1):41-47. Published online Jan 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i1.41
3
黄子俊, 吕永才, 雷静静, 刘琦 
世界华人消化杂志 29(1):34-40. Published online Jan 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i1.34
4
魏玉华, 施宝民 
世界华人消化杂志 29(1):29-33. Published online Jan 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i1.29
5
党军强, 贾亭街, 张志强, 龚新利, 王浩瑜, 任彦顺 
世界华人消化杂志 29(1):21-28. Published online Jan 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i1.21
6
刘一宁, 马景涛, 高志远, 王宇平 
世界华人消化杂志 29(1):15-20. Published online Jan 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i1.15
7
8
韦元成, 金黑鹰, 张春霞, 张心怡, 叶晓瑞, 王灿 
世界华人消化杂志 29(1):1-6. Published online Jan 8, 2021. doi: 10.11569/wcjd.v29.i1.1
9
10
张树辉, 陈艳 
世界华人消化杂志 28(24):1266-1271. Published online Dec 28, 2020. doi: 10.11569/wcjd.v28.i24.1266
11
孙莹莹, 靖大道 
世界华人消化杂志 28(24):1261-1265. Published online Dec 28, 2020. doi: 10.11569/wcjd.v28.i24.1261
12
13
王寰, 林栋雷, 王晓枫, 屈亚威, 吴丽莎, 于鹏, 王伟岸 
世界华人消化杂志 28(24):1243-1248. Published online Dec 28, 2020. doi: 10.11569/wcjd.v28.i24.1243
14
15
王珏磊, 南寿山, 王柏清, 王超, 李朝霞, 窦广仙, 孙光斌 
世界华人消化杂志 28(24):1229-1234. Published online Dec 28, 2020. doi: 10.11569/wcjd.v28.i24.1229
16
17
18
徐珊珊, 黄海涛, 徐建磊, 周华玲, 李阳 
世界华人消化杂志 28(23):1212-1217. Published online Dec 8, 2020. doi: 10.11569/wcjd.v28.i23.1212
19
雷莉, 李丽, 宋文艳, 刘晖 
世界华人消化杂志 28(23):1206-1211. Published online Dec 8, 2020. doi: 10.11569/wcjd.v28.i23.1206
20
朱义江, 成德雷, 周春泽, 吕维富 
世界华人消化杂志 28(23):1200-1205. Published online Dec 8, 2020. doi: 10.11569/wcjd.v28.i23.1200
11811 Items  Read more >>